Điều kiện và điều khoản mở và sử dụng tài khoản thanh toán

Ngày cập nhật mới nhất vào ngày 19/07/2018 lúc 18:22

Nội dung các Điều kiện và Điều khoản mờ và sử dụng Tài khoản thanh toán dưới đây (“Điều kiện và điều khoản”) cùng với Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán, mở và sử dụng thẻ ghi nợ nội địa, dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho khách hàng cá nhân nêu trên tạo thành một bản Hợp đồng hoàn chỉnh (“sau đây gọi tắt là Hợp đồng”) giữa Ngân hàng TMCP Việt Á (sau đây gọi là “VietABank" hoặc “NH”) và Chù thẻ/Khách hàng (sau đây gọi là “KH”).

Bằng việc ký vào Hợp đồng, VietABank và KH cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện Mở và sử dụng TK thanh toán của VietABank trong toàn bộ Hợp đồng này.

Điều 1.Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

1.1                                      Quyền của Khách hàng

-      Sử dụng số tiền trên Tài khoản (TK) để thực hiện các lệnh thanh toán hợp pháp, hợp lệ tại VietABank và các Đon vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT), trên hệ thống Ngân hàng điện tử (NHĐT) va các dịch vụ khác do VietABank cung cấp (nếu có) tùy theo loại hình Tài khoản đăng kí mở/phát hành theo Giấy Đăng ký nêu trên.

-      Yêu cầu NH thục hiện các lệnh thanh toán họp pháp, hợp lệ và được cung cấp thông tin về các giao dịch thanh toán, số dư trên TK của mình theo thỏa thuận với NH.

-      Trong quá trình sử dụng TK thanh toán, KH được ủy quyền cho người khác theo quy định của pháp luật.

-      Được quyền yêu cầu VietABank (nơi mở TK) tạm khóa, đóng TK khi cần thiết, được gửi thông báo cho NH về việc phát sinh tranh chấp về TK thanh toán chung giữa các đồng chù TK

-      Thoả thuận với NH về hạn mức thấu chi, hạn mức tín dụng và các thoả thuận khác không trái pháp luật hiện hành.

-      Khiếu nại, yêu cầu NH tra soát theo quy định của pháp luật hiện hành Đơn phương chấm dứt Hợp đồng này sau khi đã thanh toán cho NH các khoản nợ/phí có liên quan (nếu có)

-      Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

1.2                                      Nghĩa vụ của Khách hàng

-      Chấp hành các quy định về mở và sử dụng TK thanh toán theo “Điều khoản, điều kiện về và sử dụng tài khoản thanh toán tại VieiABank” được niêm yết công khai tại quầy giao dịch và đăng tải tại website chính lức của VietAbank tại địa chỉ www.vietabank.com.vn và quy định của pháp luật.

-      Không được cho thuê, cho mượn TK thanh toán của mình.

-      Duy trì sổ dư tối thiểu trên TK thanh toán theo quy định của VietABank.

-      Đảm bảo có đủ tiền trên TK thanh toán để thực hiện các lệnh thanh toán đã lập. Trường họp có thỏa thuận thấu chi với NH nơi mở tài khoản thì phải thực hiện các nghĩa vụ liên quan khi chi trả vượt quá số dư Có trên TK.

-      Không được sử dụng TK thanh toán để thực hiện cho các giao dịch nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

-      Cung cấp đầy đủ rõ ràng và chính xác các thông tin liên quan về mở và sử dụng TK thanh toán, đồng thời cập nhật và thông báo cho VietABank những thay đổi về thông tin đã đăng kí. Trường họp không thông báo, nếu có phát sinh rủi ro, tổn thất thì KH phải hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ do lỗi của mình hoặc do không cung cấp đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời sự thay đổi thông tin, cam kết chịu mọi rủi ro bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí phát sinh do thông tin cung cấp sai hoặc không thống nhất.

-      Khách hàng được quyền tra soát, khiếu nại giao dịch tài khoản trong vòng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch đề nghị tra soát, khiếu nại

-      Có trách nhiệm theo dõi số dư TK và giao dịch, các Báo nợ, Báo có định kỳ hoặc đột xuất nhận sao kê, thông tin, giao dịch TK tại trụ sở NH. Mọi thắc mắc, khiếu nại, tra soát cùa KH liên quan đến TK, giao dịch TK phải được thực hiện ngay khi KH phát sinh thắc mắc, khiếu nại, tra soát. Trong trường hợp KH không thực hiện thông báo các yêu cầu của mình tới NH, NH không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và miễn trách nhiệm cho NH về các vấn đề và rủi ro phát sinh nêu trên.

-      Kịp thời thông báo cho NH nơi mở TK khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn trên TK cùa mình hoặc nghi ngờ TK của mình bị lợi dụng.

-      Nhận thức đầy đù và cam kết chịu rủi ro trong trường hợp các giao dịch thanh toán, chuyển tiền của KH bị các tổ chức nước ngoài hoặc bất kỳ quốc gia nào tịch thu, niêm phong hoặc tạm dừng thực hiện giao dịch (do liên quan đến các yếu tố cấm vận, tội phạm, khùng bố, tài trợ khùng bổ, rửa tiền, đối tượng bị áp dụng lệnh tòa án, cơ quan tại nước ngoài hoặc các lý do khác).

-      Uy quyền cho NH tự động trích nợ tài khoản của KH để:

          Thanh toán các giao dịch và các khoản lãi, phí, chi phí phát sinh trong quá trình quản lý Tài khoản và cung ứng dịch vụ.

          Thực hiện các nghĩa vụ thanh toán của KH theo quyết định của cơ quan có thâm quyen hoặc quy định của pháp luật.

          NH trích để thu hồi các giao dịch đã rút thừa, rút quá số dư, các khoản tiền ghi cỏ nhầm, thừa vào Tài khoản.

          NH thu hồi sổ tiền KH nhận được từ TK hoặc trên máy ATM mà KH không chứng minh được quyền sờ hữu hợp pháp của mình đối với số tiền này.

          Bù trừ các nghĩa vụ của KH tại NH và xử lý các trường hợp khác theo thỏa thuận giữa NH và KH

Điều 2.Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng

2.1                                      Quyền của Ngân hàng

-       Được tự động ghi nợ tài khoản của KH trong các trường hợp sau:

          Chi trả các khoản thanh toán thường xuyên, định kỳ theo thoả thuận giữa KH với NH, các khoản nợ đến hạn, quá hạn, tiền lãi và các chi phí phát sinh ưong quá trình quan ly TK và cung ứng các dịch vụ thanh toán theo thỏa thuận trước bằng văn bản với KH phù hợp quy định của pháp luật.

          Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc cưỡng chế thi hành quyết định về xử phạt vi phạm hành chính, quyết định thi hành án, quyết định thu thuế hoặc thực hiện các nghĩa vụ thanh toán khác theo quy định của pháp luật.

           Điều chỉnh các khoản mục bị hạch toán sai, hạch toán không đúng bản chất hoặc không phù hợp với nội dung sử dụng của TK thanh toán theo quy định của pháp luật và thông báo cho chủ TK biết.                            '

             Phát hiện đã ghi Có nhầm vào TK của KH.

             Các trường hợp khác theo thỏa thuận giữa VietABank và KH.

-       Có quyền từ chối thực hiện các lệnh thanh toán của KH trong các trường hợp sau:

          KH không thực hiện đầy đù các yêu cầu về thủ tục thanh toán, lệnh thanh toán không hợp lệ, không đúng với các yếu tố đã đăng ký trong hồ sơ mở TK thanh toán hoặc không phù họp với các thỏa thuận giữa VietABank và KH.

          TK không có đủ số dư hoặc vượt hạn mức thấu chi được phép sừ dụng để đảm bào cho việc thực hiện các lệnh thanh toán.

          Khi có yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc có bằng chứng về việc giao dịch thanh toán nhằm rửa tiền, tài trợ khủng bổ theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền.

          TK thanh toán đang bị tạm khóa, bị phong tỏa toàn bộ hoặc TK thanh toán đang bị đóng, TK thanh toán bị tạm khóa hoặc phong tỏa một phần không bị tạm khóa, phong tỏa không có đủ số dư (trừ trường hợp được thấu chi) hoặc vượt hạn mức thấu chi để thực hiện các lệnh thanh toán.

-     Từ chối yêu cầu tạm khóa, đóng TK thanh toán của chủ TK khi chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo quyết định cưỡng chế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoạc chưa thanh toán xong các khoản nợ phải trả cho NH; hoặc chưa phong tỏa TK thanh toán chung trong trường họp có thông báo bằng văn bàn của một trong các chủ TK về việc phát sinh tranh chấp về TK thanh toán chung giữa các chủ TK thanh toán chung.

-     Trong trường họp phát hiện người sừ dụng TK vi phạm các quy định hiện hành hoặc thỏa thuận đã có với VietABank, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, VietABank có quyền không thực hiện các yêu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán của KH, giữ lại tang vật và thông báo ngay với cấp có thẩm quyền xem xét và xử lý.

-      VietABank sẽ tự động đóng TK của KH trong trường họp TK không có số dư hoặc không phát sinh giao dịch trong vòng 12 tháng liên tục. VietABank sẽ thông báo cho KH 30 ngày trưóc khi đóng TK. Sau 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của VietABank, nếu KH không đến thực hiện thủ tục đóng TK thì NH được quyền đóng TK của KH như đã thông báo trước đó.

2.2                                     Nghĩa vụ của Ngân hàng

-      Thực hiện lệnh thanh toán của chủ TK sau khi đã kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của lệnh thanh toán

-      Lưu giữ mẫu chữ ký của chủ TK và những người được ủy quyền để kiểm tra, đối chiếu trong quá trình sử dụng TK thanh toán.

-      Ghi Có vào TK thanh toán của KH kịp thời các lệnh chuyển tiền đến, nộp tiền mặt vào TK

-      Điều chỉnh các khoản mục bị hạch toán sai, hạch toán khônc đúng bản chất hoặc khong phù họp với nội dung sử dụng tài khoản theo quy định về “Mở và sử dụng tài khoản thanh toán của VietABank”, hoàn trả kịp thời các khoản tiền do sai sót, nhầm lẫn đã ghi Nợ đối với TK thanh toán của KH.

-      Thông tin đầy đủ, kịp thời về số dư và các giao dịch phát sinh trên TK thanh toán theo thỏa thuận với chủ TK và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với những thông tin mà mình cung cấp.

-      Cập nhật kịp thời các thông tin khi có thông báo thay đổi nội dung trong hồ sơ mở TK thanh toán của chủ TK. Bảo quản lưu trữ hồ sơ mở TK và các chứng từ giao dịch qua TK theo đúng quy định của pháp luật.

-      Ngân hàng có trách nhiệm bảo mật thông tin khách hàng theo quy định cùa pháp luật Bảo vệ người tiêu dùng và các quy định pháp luật có liên quan.

-      Đảm bảo an toàn số dư trên TK, bảo quản và lưu trữ hồ sơ mớ TK các chứng từ giao dịch qua TK theo quy định của pháp luật, bảo mật thông tin liên quan đến TK, giao dịch trên TK theo quy định của pháp luật.

-      Tuân thủ quy định pháp luật phòng chống rửa tiền và tài trợ khùng bố.

-      Trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại lần đầu của khách hàng Ngân hàng có trách nhiệm xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại cùa khách hàng.

-      Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả tra soát, khiếu nại cho khách hàng, Ngân hàng sẽ xem xét thực hiên bồi hoàn tổn thất cho khách hàng theo thỏa thuận và quy định của pháp luật hiện hành đối với những tổn thất phát sinh không do lỗi của khách hàng và/hoặc không thuộc các trường họp bất khả kháng theo tnỏa thuận về điều khoản và điều kiện mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

Điều 3.Ủy quyền sử dụng TK

-      Trong quá trình sử dụng TK thanh toán, KH có thể ủy quyền cho người khác sử dụng TK theo thủ tục và quy định của VietABank. Trong thời gian ủy quyền và trong phạm vi ủy quyền, người được ủy quyền có đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ như chủ TK và không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

-      Việc ủy quyền trong sử dụng TK thanh toán phải bằng văn bản có xác thực của cơ quan có thẩm quyền và được thực hiện theo quy định của pháp luật về ủy quyền.

-      Để ủy quyền trong sừ dụng TK thanh toán, chủ TK phải gửi NH nơi mở TK văn bản ủy quyền kèm bản đăng ký mẫu chữ ký và bản sao giấy CMND hoặc Hộ chiếu còn thời hạn của người được ủy quyền (trường họp bản sao không có chứng thực thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu).

-      KH muốn hủy hay thay đổi người được ủy quyền thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật và của VietABank.

Điều 4.Giải quyết tranh chấp

-      Tất cả các tranh chấp nào phát sinh có liên quan đến việc mở, sử dụng và quản lý TK thì sẽ được ưu tiên giải quyết bằng thỏa thuận. Trường hợp không giải quyết được bằng thỏa thuận, tranh chấp sẽ được các bên đưa ra Tòa án Việt Nam cỏ thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 5.Sửa đổi nội dung điều khoản và điều kiện

-     VietABank được quyền điều chỉnh, thay đổi và bổ sung các điều khoản, điều kiện về mở và sử dụng TK phù hợp với các quy định của NHNN mà không cần được sự đồng ý trước của KH. Khi có sự chỉnh sửa, bổ sung, VietABank sẽ thông báo trước tối thiểu 30 ngày bằng một trong các cách sau: thông báo bằng văn bản/điện thoại cho chù TK và/hoặc niêm yết công khai tại các quầy giao dịch của VietABank và/hoặc thông báo trên website www.vietabank.com.vn.

-      Neu chủ TK không đồng ý điều khoản, điều kiện mở và sử dụng TK do VietABank đưa ra, chủ TK có quyền không tiếp tục sử dụng TK nữa và nhanh chóng thông báo bằng văn bản cho VietABank.

-      Việc chủ TK tiếp tục sử dụng TK sau khi VietABank sửa đổi điều khoản, điều kiện mở và sử dụng TK có nghĩa là chủ TK chấp nhận hoàn toàn sửa đổi đó.

Điều 6.Điều khoản thi hành

-      Chủ TK xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý tất cả các điều khoản và điều kiện trên đây. Đồng thời chủ TK cam kết thực hiện đúng với các điều khoản và điều kiện này cũng như các quy định Pháp luật hiện hành có liên quan.

-      Việc KH sử dụng các dịch vụ khác liên quan đến TK được thực hiện theo các quy định cụ thể của VietABank.