Thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản tiết kiệm Online

Ngày cập nhật mới nhất vào ngày 05/01/2021 lúc 18:22

 

1.            Mở tiền gửi tiết kiệm online (TGTK):

-                Khách hàng đề nghị VietABank mở TGTK theo thông tin số tiền gửi, đồng tiền, thời hạn gửi tiền, ngày gửi tiền, ngày đến hạn, hình thức trả lãi khách hàng lựa chọn tại màn hình giao dịch mở TGTK.

-                Xác nhận TGTK được VietABank gửi tới Khách hàng sau khi hoàn tất giao dịch mở tiền gửi tiết kiệm online vào địa chỉ thư điện tử (email) mà Khách hàng đăng ký với VietABank.

2.            Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VND

3.            Lãi suất:

-                Áp dụng theo Biểu lãi suất thông báo của VietABank tại thời điểm mở TGTK.

-                Lãi suất áp dụng đối với TGTK rút trước hạn tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của VietABank công bố tại thời điểm KH rút tiền gửi trước hạn.

4.            Phương thức trả gốc/lãi:

-                Khách hàng được lựa chọn phương thức trả lãi phù hợp: lãi trả cuối kỳ, lãi trả định kỳ (hàng tháng, hàng quý, 6 tháng/lần, 12 tháng/lần) vào TKTT của KH. KH được yêu cầu lựa chọn một kỳ trả lãi nhất định ngay tại thời điểm mở TGTK và duy trì đến hết thời hạn của TGTK (hoặc khi KH tất toán trước hạn TGTK).

-                Khách hàng được lựa chọn một trong các phương thức trả gốc của TGTK khi đến hạn như sau:

(i)        Gốc chuyển vào TKTT của KH; hoặc

(ii)     Gốc tự động tái tục sang một kỳ hạn mới tương ứng với kỳ hạn ban đầu (phương thức trả lãi định kỳ) hoặc Lãi nhập gốc tự động tái tục sang một kỳ hạn mới tương ứng với kỳ hạn ban đầu (phương thức trả lãi cuối kỳ).

-                Trường hợp Khách hàng lựa chọn tự động tái tục gốc khi TGTK đến hạn, nhưng tại thời điểm TGTK đến hạn, VietABank không còn huy động TGTK cùng thời hạn ban đầu thì tài khoản TGTK của Khách hàng sẽ được chuyển sang thời hạn ngắn hơn liền kề/áp dụng mức lãi suất của thời hạn ngắn hơn liền kề, cùng phương thức trả lãi..

-                TKTT nhận gốc/lãi của TGTK được hệ thống mặc định là TKTT đã được trích tiền để mở TGTK trực tuyến, trừ khi có lựa chọn khác của Khách hàng tại thời điểm mở TGTK trực tuyến.

5.            Tất toán trước hạn tiền gửi tiết kiệm online:

-                Khách hàng được phép tất toán/chấm dứt TGTK đúng hạn hoặc trước hạn qua kênh Ngân hàng Số của VietABank (InternetBanking/Mobile Banking).

-                Trường hợp tất toán trước hạn, lãi suất không kỳ hạn sẽ được áp dụng tính từ ngày mở hoặc ngày gia hạn gần nhất đến ngày tất toán. Đối với phương thức trả lãi định kỳ, số tiền lãi thực tế khách hàng được hưởng khi tất toán trước hạn, như sau:

(iii)   Số tiền lãi thực tế nhỏ hơn số tiền lãi định kỳ đã nhận trong thời gian gửi thì: số tiền chênh lệch sẽ được khấu trừ trực tiếp trên số tiền gốc ban đầu trước khi thanh toán cho khách hàng.

(iv)    Số tiền lãi thực tế lớn hơn số tiền lãi định kỳ đã nhận trong thời gian gửi thì: số tiền lãi còn lại sẽ được thanh toán cho khách hàng..

6.            Quy định về vay cầm cố

-                Khách hàng có thể sử dụng TGTK làm tài sản bảo đảm tại VietABank và các TCTD khác (nếu được TCTD đó chấp thuận) theo quy định VietABank, của các TCTD đó và các quy định của pháp luật về bảo đảm tiền vay.

-                Các quy định đối với cho vay cầm cố TGTK được tuân thủ theo quy định về cho vay cầm cố số dư tiền gửi của VietABank ban hành từng thời kỳ.

7.            Ngày giá trị và thời gian cung cấp dịch vụ

-                Giao dịch liên quan đến TGTK được thực hiện 24/7, trừ thời gian hệ thống ngân hàng xử lý giao dịch cuối ngày (thời gian xử lý cuối ngày).

-                Các giao dịch liên quan đến TGTK được thực hiện trước thời gian xử lý cuối ngày được ghi nhận theo đúng ngày thực tế phát sinh giao dịch của khách hàng.

-                Các giao dịch của TGTK thực hiện sau thời gian xử lý cuối ngày được ghi nhận vào ngày làm việc tiếp theo đầu tiên của VietABank.

-                Trường hợp ngày đến hạn, ngày trả lãi của TGTK trùng vào ngày nghỉ, lễ theo quy định của pháp luật hoặc VietABank thì VietABank chi trả gốc, lãi (nếu có) vào thời điểm Khách hàng thực hiện giao dịch tất toán TGTK. Ngày đến hạn của kỳ tiếp theo vẫn được xác định trên cơ sở ngày mở TGTK.

-                Thời gian hiệu lực của lãi suất TGTK: áp dụng theo quy định lãi suát tại quầy giao dịch VietABank do Tổng Giám đốc quy định từng thời kỳ.

8.            Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

-                Quyền của khách hàng:

ü   Được VietABank thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi tiền gửi tiết kiệm online theo thỏa thuận.

ü   Được đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin về giao dịch tiền gửi trực tuyến theo quy định của pháp luật.

ü   Được sử dụng TGTK làm tài sản bảo đảm tại VietABank và các TCTD khác (nếu được TCTD đó chấp thuận) theo quy định VietABank, của các TCTD đó và các quy định của pháp luật về bảo đảm tiền vay.

ü   Các quyền khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa khách hàng với VietABank không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

-                Nghĩa vụ của khách hàng:

ü   Cam kết đã đọc, hiểu và thực hiện đầy đủ các quy định tại thỏa thuận này.

ü   Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin và chứng từ thành toán mà mình cung cấp.

ü   Bảo vệ thông tin tài khoản, giao dịch của cá nhân để đảm bảo an toàn, bảo mật trong giao dịch tiền gửi tiết kiệm online. Chịu trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng TGTK do lỗi của mình.

ü   Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

9.            Quyền và nghĩa vụ của VietABank

-                Quyền của VietABank:

ü   Được quyền từ chối thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm online nếu khách hàng không thực hiện theo đúng các thỏa thuận giữa khách hàng và VietABank.

ü   Được quyền yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ, rõ ràng, chính xác các thông tin theo quy định tại Quy định tiền gửi tiết kiệm tại VietABank và quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

ü   Không chịu trách nhiệm về những thiệt hại, vi phạm, lợi dụng đối với tiền gửi tiết kiệm online do lỗi của khách hàng.

ü   Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

-                Nghĩa vụ của VietABank:

ü   Chi trả đầy đủ tiền gốc, lãi tiền gửi tiết kiệm online cho khách hàng theo thỏa thuận.

ü   Đảm bảo bí mật thông tin liên quan đến giao dịch tiền gửi và đảm bảo an toàn tiền gửi của khách hàng theo quy định của pháp luật.

ü   Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo trên tài khoản thanh toán của chủ tài khoản do lỗi của VietABank.

ü   Thực hiện đúng các quy định tại thỏa thuận và quy định của pháp luật có liên quan.

10.        Quy định khác

-                Không áp dụng hình thức đồng chủ sở hữu với TGTK trực tuyến.

-                Khách hàng không được ủy quyền cho người khác thực hiện các giao dịch rút TGTK và chuyển giao quyền sở hữu TGTK cho người khác.

-                Khách hàng có thể tra cứu thông tin tiền gửi tiết kiệm online trên các kênh Ngân hàng Số của VietABank và/hoặc tại Chi nhánh/Phòng Giao dịch của VietABank trên toàn quốc.

11.        Hiệu lực

-                Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày khách hàng hoàn thành giao dịch mở tiền gửi tiết kiệm online theo nguyên tắc xác định tại mục 7 thỏa thuận này.

-                Thỏa thuận này hết hiệu lực khi VietABank đã chi trả đầy đủ gốc, lãi tiền gửi tiết kiệm online cho khách hàng theo nội dung tại thỏa thuận này hoặc theo quy định của pháp luật.